Algemene Voorwaarden

Art.1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
FilmPloeg: FilmPloeg videoproducties, eigenaar Henk Ploeg, gevestigd in Barneveld, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08146727, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer;
Offerte: alle aanbiedingen en/of prijzen van FilmPloeg aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan;
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen FilmPloeg en opdrachtgever;
Opdracht: de dienst of het product dat door FilmPloeg geleverd zal worden;
Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee FilmPloeg de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden;
Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst;
Schriftelijk: fysiek schriftelijk getekende offerte of elektronische communicatie zoals whatsapp, email, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever;
Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912;
Werk(en): een foto of een videoproductie, logo, brochure alsmede andere vastleggingen van geluid, beeld en informatiedragers, gemaakt door FilmPloeg;
Beeldmateriaal: opgenomen ruwe materiaal, foto’s, ontwerpen;

Art. 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen FilmPloeg en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor FilmPloeg slechts bindend indien en voor zover deze door haar uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Op alle opdrachten, overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en FilmPloeg is Nederlands recht van toepassing.

Art. 3. Offerte
FilmPloeg doet een aanbod in de vorm van een offerte. Een offerte is vrijblijvend en de daarin genoemde bedragen gelden tot uiterlijk in de offerte aangegeven deadline. Een offerte is een indicatie. Omdat bewerkingsduur niet is in te schatten is een offertebedrag nooit bindend, tenzij dit expliciet vermeld staat. Aan een offerte zijn geen kosten verbonden.

In de offerte wordt de opdracht kort omschreven:
– Gegevens opdrachtgever
– Doel van de opdracht, gebruiksvorm
– Geschatte kosten op basis van door opdrachtgever verstrekte informatie
– Inbreng opdrachtgever (zie art.5.1)
– Deadline

Een offerte kan concrete concept- of creatieve voorstellen bevatten, deze blijven eigendom van FilmPloeg en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van art. 6:162 Burgerlijk Wetboek. Bij ingrijpende wijzigingen op een eerste offerte die derhalve leiden tot een nieuwe offerte worden extra kosten in rekening gebracht (zie art. 6). De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW. Een inhoudelijk gesprek om tot een opdracht te komen, worden (als dit tot een opdracht leidt) gezien als begin van de opdracht en zullen worden berekend. In dit gesprek zullen script en creatieve voorstellen worden besproken (en op schrift gesteld), deze blijven intellectueel eigendom van FilmPloeg.

Art. 4. Aanvaarding van het aanbod
Het aansturen van FilmPloeg om een opdracht uit te voeren kan door middel van een whatsappbericht, een e-mail of telefonisch. Bij aanvaarding van de opdracht zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en gaat opdrachtgever akkoord dat productiekosten zullen doorberekend worden. FilmPloeg behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor haar onaanvaardbaar maken. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. FilmPloeg is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen. Bij het opdracht geven aan FilmPloeg wordt de videostijl zoals op het FilmPloeg YouTube-kanaal bekeken kan worden, geaccepteerd als zijnde standaard.

Art. 5. Uitvoering van de Opdracht
FilmPloeg zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin zij gebruikelijk werkt. FilmPloeg spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de werkzaamheden. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor FilmPloeg zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere
aanwezigen. Ook het bewust maken van werknemers of bezoekers waar opnames gemaakt worden van het beschikbaar stellen van portretrecht of AVG gevoelige informatie is de taak van de opdrachtgever. (zie ook art. 14) Ook als dit bij externe (klanten of leveranciers) van opdrachtgever geschied. De opdrachtgever zal FilmPloeg steeds volledige medewerking verlenen, tijdig alle nuttige en nodige informatie, dan wel de toegang hiertoe, verschaffen en zorgen voor de in redelijkheid benodigde faciliteiten. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie niet tijdig aan FilmPloeg is verstrekt en/of de in redelijkheid benodigde faciliteiten niet zijn verschaft, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. Video en foto zijn een kwestie van creativiteit en persoonlijke smaak.
Aanvaarding van de Opdracht betekent dat de Opdrachtgever akkoord gaat met de door FilmPloeg gehanteerde stijl. FilmPloeg kan een globale beeldoptimalisatie toepassen op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede, doch is daartoe niet verplicht. Uitgebreide nabewerking vindt enkel na overleg met FilmPloeg plaats en kan extra kosten met zich meebrengen. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. De opdracht wordt door FilmPloeg verder geleverd zonder enige garantie ten aanzien van deugdelijkheid, geschiktheid of anderszins. FilmPloeg heeft het recht (delen van) de werk door derden te laten uitvoeren.

Art.5.1
Bij gebruik van extern beeldmateriaal (logo’s, lettertypes, foto’s) ligt verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever. Alle tijd die nodig is om dit materiaal op te zoeken en/of te bewerken zal worden doorberekend.

Art. 6. Tussentijdse wijziging van de opdracht
Er is sprake van een aanvullende opdracht wanneer een opdracht na het aanvaarden van de opdracht gewijzigd wordt en dit extra werkzaamheden voor FilmPloeg met zich brengt. Veranderingen die in een al verstrekte opdracht worden aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door FilmPloeg wordt overschreden. FilmPloeg is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Art. 7. Oplevering
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de door FilmPloeg opgegeven levertijd geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal FilmPloeg pas in verzuim raken na schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn.

Art. 8. Vergoeding en betalingsvoorwaarden
Indien aannemelijk is dat FilmPloeg hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal FilmPloeg dit doorberekenen aan de opdrachtgever.
De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurtarief en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen. In beginsel zal aan opdrachtgever bij het einde van de opdracht een factuur worden gestuurd voor de uitvoering van de opdracht. Gefactureerd wordt ook indien de opdrachtgever het geleverde niet gebruikt.

De volgende werkzaamheden worden aan opdrachtgever berekend:
– Voorbereiding; script maken, tekstschrijven, logo’s bewerken tot animatie
– Rijtijd, daarnaast kilometertarief en tol-, veer-, en parkeergeld
– De tijd die voor opnames nodig, evenals de voorbereiding, wachten tijdens opnames (zoals pauzes van te filmen werknemers)
– Het uploaden van beeldmateriaal naar de computer kantoor FilmPloeg
– Het bewerken van de video of foto’s
– Het overleg over aanpassingen
– Het uploaden naar YouTube, Dropbox of USB-stick
– Inhuren van voice-over stemacteur
– Verder alle werkzaamheden die nodig zijn om tot bij FilmPloeg beoogde resultaat te komen.
Bij omvangrijke opdrachten, zowel in tijdsduur tussen eerste opname en aflevering, als bij diverse kleinere opdrachten over langere tijdsduur vindt facturering in delen plaats. Facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen.
Bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is en de opdrachtgever alsdan een rentevergoeding verschuldigd is van 1% per maand vanaf de vervaldatum. Indien de opdrachtgever na sommatie, als bedoeld in artikel 6:96 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek, nalatig blijft de toegezonden declaratie te voldoen, verbeurt de opdrachtgever een boete conform het tarief vermeld in artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 40,00, onverminderd de verschuldigde rente. Betaling door de opdrachtgever houdt erkenning van de verschuldigdheid van de factuur in.

Art. 9. Opschorting en annulering
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan FilmPloeg, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. FilmPloeg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is FilmPloeg gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Bij schriftelijke annuleringen van opdrachten wordt geen vergoeding in rekening gebracht. Als er reeds werkzaamheden zijn verricht (zoals voorbereidingen dan wel uitvoering dan wel mogelijke reserveringen i.v.m. de opdracht) brengt FilmPloeg daarvoor een vergoeding in rekening op basis van de reeds bestede kosten en/of uren in relatie tot totaal aantal geprognosticeerde uren.
Zowel FilmPloeg als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren.

Art. 10. Overmacht
Er is sprake van overmacht, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, natuurrampen en andere ernstige storingen maar ook door bijvoorbeeld ziekte of ongevallen. Dat ontslaat FilmPloeg van de plicht tot het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever enig recht op vergoeding van kosten of schaden kan doen gelden. FilmPloeg zal de opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen en in alle redelijkheid alles in het werk stellen om in dat geval een vervanger te regelen van vergelijkbare professionaliteit. De opdrachtgever heeft de verplichting om van FilmPloeg, indien een deel van de opdracht reeds wel is uitgevoerd, het uitgevoerde deel van de opdracht af te nemen en te betalen, tenzij het uitgevoerde
deel geen zelfstandige waarde heeft. Het weer kan ook een spelbreker zijn. Moet een opdracht worden uitgevoerd ondanks slecht weer en bevallen de resultaten tegen, dan is opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk. Denk aan dronefoto’s bij laagstaande zon en regenspetters op de lens. Overleg met FilmPloeg als er getwijfeld wordt over de weersituatie. Van overmacht is ook sprake als door technisch defect het beeldmateriaal niet bruikbaar of verloren is. In dat geval kunnen de door opdrachtgever gemaakte kosten (zoals voor inhuren van sprekers, aankleden van de set o.i.d.) niet bij FilmPloeg worden gedeclareerd.

Art. 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
FilmPloeg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of ernstige nalatigheid van haar kant. Het niet werken van een gegevensdrager (USB-stick o.i.d.) met een door FilmPloeg geleverde film of het incompatibel zijn van scherm op locatie is niet de verantwoordelijkheid van FilmPloeg. Indien FilmPloeg geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat zij jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag. Voor elke door FilmPloeg aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting van opdrachtgever. De opdrachtgever moet een eventuele tekortkoming in de uitvoering van de opdracht binnen de betalingstermijn na afronding van de opdracht schriftelijk bij FilmPloeg te kennen geven. De opdrachtgever heeft de plicht de geleverde diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart FilmPloeg tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid van FilmPloeg. FilmPloeg is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen maar niet uitsluitend begrepen vervolgschade en gederfde winst. Opdrachtgever vrijwaart FilmPloeg voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. Het vliegen met de drone is verzekerd voor schade aan derden. Dit vervalt als er op plaatsen moet worden gevlogen waar dronevliegen verboden is. Opdrachtgever is in dat geval verantwoordelijk voor schade en consequenties als bekeuringen. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken of dronevliegen in opgegeven gebied toegestaan is.

Art. 12. Auteursrecht
Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij FilmPloeg. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het werk van FilmPloeg, indien niet anders overeengekomen. Niettemin geldt dat zolang een werk nog niet is geleverd of nog niet helemaal is betaald, alle rechten exclusief bij FilmPloeg blijven. FilmPloeg geeft bij levering van werken in de zin van de Auteurswet toestemming voor het in de offerte overeengekomen gebruik. Voor elke andere toepassing of ander gebruik van het geleverde moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor publicatie in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd gemaakt. FilmPloeg houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, voor zover daarmee de opdrachtgever geen directe concurrentie aangedaan wordt of redelijkerwijs te veronderstellen is dat de opdrachtgever hiervan geen schade ondervindt (bijvoorbeeld bij Eventregistraties, interne vertrouwelijke beelden e.d.). FilmPloeg kan het bij opdrachtgever opgenomen beeldmateriaal gebruiken bij ander werk, voor zover daarmee de opdrachtgever geen directe concurrentie aangedaan wordt of redelijkerwijs te veronderstellen is dat de opdrachtgever hiervan geen schade ondervindt. Bedrijfsnamen en personen, herkenbaar in beeld, worden niet voor derden gebruikt. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen of dit uit de overeenkomst voortvloeit. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de werken voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van FilmPloeg.
Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub licenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van werken ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van FilmPloeg, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw; Auteurswet 1912. in acht te nemen. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FilmPloeg. Elk gebruik van een werk van FilmPloeg dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van FilmPloeg. Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage, en publicatie zonder naamsvermelding. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van FilmPloeg rekent zij drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van FilmPloeg. Bij ingrijpende wijziging van het geleverde werk die niet de goedkeuring van FilmPloeg krijgt, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van haar werk verbieden. Opdrachtgever garandeert aan FilmPloeg dat geen intellectuele eigendomsrechten van derden zich verzetten tegen de uitvoering van de overeenkomst door FilmPloeg en dat de opdrachtgever volledige en onbeperkte toestemming heeft van alle rechthebbenden om onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op te nemen in het programmamateriaal en door FilmPloeg vast te laten leggen op geluid, beeld of andere informatiedragers. Opdrachtgever zal FilmPloeg en alle aan haar gelieerde partijen volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere vordering wegens een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van FilmPloeg.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de te publiceren (evt. auteursrechtelijke) content. FilmPloeg is hier in geen geval voor verantwoordelijk, ook al is het door FilmPloeg geleverd.

Art. 13. Bewaarplicht
FilmPloeg is na afronding cq. betaling van de opdracht niet verplicht het beeldmateriaal onbeperkt te bewaren. Tenzij dit expliciet en schriftelijk bij aanvang van de opdracht is vastgelegd, kan opdrachtgever geen beroep doen op ruw beeldmateriaal. Bewerkte video’s worden naar opdrachtgever gestuurd en opdrachtgever is verantwoordelijk voor bewaring. Twaalf maanden na opname of afronding van het werk (afhankelijk van de opdracht) kan het beeldmateriaal van opslaglocatie van FilmPloeg worden verwijderd.

Art. 14. Portretrecht
De opdrachtgever/geportretteerde geeft door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden toestemming aan FilmPloeg om zijn/haar foto’s te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij FilmPloeg schriftelijk bekend gemaakt te worden. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Video’s worden in overeenstemming met opdrachtgever openbaar dan wel verborgen op YouTubekanaal van FilmPloeg geplaatst.

Art. 15. Geheimhouding
FilmPloeg verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever die zij in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan zij weet of redelijkerwijs vermoed dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na de beëindiging van de opdracht. Foto’s en/of videobeelden zelf of delen ervan kunnen door FilmPloeg gebruikt worden voor eigen promotie, tenzij de foto’s en/of video’s voor de opdrachtgever een exclusief karakter hebben zoals voor bijvoorbeeld
bij eigen online (video)programma’s van de opdrachtgever of puur intern gebruik.

Art. 16. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
FilmPloeg behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door FilmPloeg aan de opdrachtgever medegedeeld. Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Art. 17. Verhuur
Schade door verhuur van goederen zoals perculator, loper, LCD-scherm en paraplu’s zal worden doorberekend. FilmPloeg is niet aansprakelijk bij schade aan derden door de gehuurde artikelen.
Bij huur van paraplu’s wordt bij ‘geen gebruik’ alleen de startkosten berekend. Bij ‘gebruik’ wordt de huur van álle gehuurde paraplu’s berekend.
Onder ‘gebruik’ wordt verstaan; het verwijderen van de folie van de bundel. Bij meerdere bundels geldt evenwel dat alle gehuurde paraplu’s worden berekend.
Bij ‘geen gebruik’ wordt/worden de bundel(s) in onbeschadigde folie geretourneerd.
-Retour binnen een week, alle niet geretourneerde paraplu’s worden doorberekend (€8,-/st.)
-Bij postverzending is FilmPloeg niet aansprakelijk voor de transportschade.

Art. 18. Truckdesign
FilmPloeg gaat de overeenkomst aan voor het ontwerpen van spuitwerk. Dit wordt als .jpg aangeleverd. Ontwerp is bedoeld als voorbeeld hoe het er uit komt te zien na het spuiten/bestickeren met evt. accesoires.
Tekening bestaat uit één aanzicht; schuin van voren/zijkant. Moet er ook een ontwerp voor de achterkant, of andere zijkant worden gemaakt, dan wordt meerprijs berekend. Ook als er een ‘platte’ tekening moet worden gemaakt, zal dit worden doorberekend.
Voor ontwerp van logo zal een meerprijs worden gerekend.
Tekeningen zijn een schets van hoe het er uit komt te zien. FilmPloeg is niet verantwoordelijk voor kleurechtheid, exacte maten van prints of belijning. FilmPloeg kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor een ontwerp of aangeleverde tekening met betrekking tot maten of resolutie. De opdrachtgever of het reclame- en/of spuitbedrijf is daarvoor verantwoordelijk.
Voor een zo snel mogelijk resultaat wordt gevraagd zo veel mogelijk informatie te verstrekken.
Er worden maximaal 7 versies gemaakt. Ontwerpen worden via whatsapp geleverd, totdat de definitieve versie klaar is; deze wordt samen met de factuur gemaild.

Art. 19. 
Overige bepalingen
Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand. Op alle rechtsverhoudingen tussen FilmPloeg en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

FilmPloeg, Barneveld ©2023